Wet KwaliteitsborgingNieuwe wet om bouwkwaliteit en bouwtoezicht te verbeteren

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

Pilotprojecten

Tot de invoering van de wet in 2022 wordt met ongeveer 10% van de eenvoudigere bouwprojecten pilotprojecten gedaan. Als blijkt dat het stelsel onvoldoende werkt of de kosten te veel stijgen, dan kan de minister besluiten de wet alsnog – of onderdelen van de wet – niet in te laten gaan. Als de wet wel wordt ingevoerd, dan gebeurt dit vooralsnog alleen voor eenvoudige bouwprojecten. Op een later moment wordt beslist of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten. De uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt wel direct vanaf 2022 voor alle bouwprojecten in alle gevolgklassen.

Drie doelen

De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. Om dit te bewerkstelligen, wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij. Verder zal een verklaring van de kwaliteitsborger bij oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname en wordt een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek doorgevoerd

Niet afwachten

We willen niet afwachten tot 2022 en zetten dan ook inmiddels de eerste stappen om de kwaliteitsopnames en kwaliteitsinspecties op gestructureerde wijze uit te voeren, zodat we in 2021 beslagen ten ijs komen. Het volledige opleveringsproces van de door ons gebouwde woningen voeren wij al op deze wijze uit. Deze stap is dan ook een logische, in het altijd lopende proces van kwaliteitsverbetering.