Adviescollege Stikstofproblematiek biedt onvoldoende oplossingenBouw moet snel worden vlot getrokken

Op 25 september 2019 heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Johan Remkes zijn advies uitgebracht.

 

Bouwproces klein aandeel in uitstoot stikstof

Het bouwproces is voor een relatief klein deel verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot in Nederland maar de bouw- en infrasector ondervindt nu al de grootste gevolgen van de impasse in de vergunningverlening. Bouwend Nederland is het eens met het Adviescollege dat er op het gebied van modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief bouwen winst te behalen is. Hier wordt binnen de sector ook hard aan gewerkt. Ze bieden op korte termijn echter geen uitweg uit de bouwstop die gaat ontstaan als gevolg van de uitspraak van de Raad van State.

“Ik ben verbaasd dat het Adviescollege Stikstofproblematiek het bouwproces noemt als één van de hoofdveroorzakers van stikstofuitstoot. Dat is niet waar. De bouw- en infrasector innoveert en werkt hard aan oplossingen om duurzamer te bouwen. Verduurzaming van het bouwproces is geen korte termijnoplossing die de impasse in de vergunningverlening doorbreekt.”, aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Alle kaarten hierop inzetten vergroot de woningnood en de tijd die we in de file zitten. Het maakt het halen van de doelen uit het klimaatakkoord nog ingewikkelder. Dit levert jaren verdere vertraging op en duwt een sector die net is hersteld van de vorige crisis opnieuw de afgrond in.”

Aanvullende maatregelen nodig

Het advies biedt het kabinet verschillende richtingen om de stikstofcrisis aan te pakken. Het kabinet zal echter met aanzienlijk verdergaande voorstellen voor de korte termijn moeten komen om de bouw weer vlot te trekken. Anders dreigt een nieuwe economische recessie. Ook stokt dan binnen afzienbare tijd de woningbouw, kan het onderhoud aan onze infrastructuur niet worden uitgevoerd en kunnen we Nederland niet klimaatbestendig maken. Het grondrecht dat wonen is, de veiligheid en de bereikbaarheid van Nederland en de broodnodige verduurzaming van ons land staan hiermee op het spel. Daarnaast zullen binnen afzienbare tijd onnodig de eerste bouwbedrijven omvallen als gevolg van de stilgevallen vergunningverlening. Mensen raken hun baan kwijt en er ontstaat een nieuwe bouwcrisis. Dit raakt ons allemaal.

Duidelijkheid en ontheffing tijdelijke piek

Bouwend Nederland pleit voor duidelijkheid voor de bouw- en infrasector. Duidelijkheid die de bouw in staat stelt de grote maatschappelijke opgaves waar Nederland voor staat weer op te pakken. Een heldere norm die betekenis geeft aan de onduidelijke term “significant negatieve effecten” uit de Habitatrichtlijn en de vertaling hiervan in de wet natuurbescherming. De Duitse normering kan daarin als voorbeeld dienen.

Een noodmaatregel moet de tijdelijke stikstofpiek die ontstaat tijdens de realisatie van bouw- en infraprojecten toestaan. Zo kunnen onder meer projecten die juist bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving en het behalen van de klimaatdoelstellingen weer gerealiseerd worden.

Maatregelen lange termijn

Bouwend Nederland treedt graag in overleg met het Adviescollege Stikstofproblematiek over de mogelijke maatregelen op de lange termijn.

Meer weten? Kijk op www.bouwendnederland.nl/stikstof

Door Niels Wensing , 25 september 2019

Bron: Bouwend Nederland